లెనోవో లెజియన్ Y540

NO.10

ఏసర్ నైట్రో 5 i7

NO.9

డెల్ G3 3500

NO.8

HP పెవిలియన్ 15.6-ఇంచెస్ 

NO.7

ఆసూస్ టఫ్ A15

NO.6

HP పెవిలియన్

NO.5

ఏసర్ నైట్రో 5

NO.4

ఎంయస్ఐ  GL65 లిఒపోర్డ్                10SFK-062

NO.3

లెనోవో లెజియన్ Y540 i9

NO.2

ఏసర్ ప్రిడేటర్ హీలియోస్ 300

NO.1