1) దాన వీర శూర కర్ణ

10) దాన వీర శూర కర్ణ

బడ్జెట్: 10 లక్షలు 

1) దాన వీర శూర కర్ణ

09) అల్లూరి సీతారామ రాజు

బడ్జెట్: 25 లక్షలు 

1) దాన వీర శూర కర్ణ

08) తాండ్రపాపారాయుడు

బడ్జెట్: 1.5 కోట్లు 

1) దాన వీర శూర కర్ణ

07) ఆదిత్య 369

బడ్జెట్: 1.52 కోట్లు 

1) దాన వీర శూర కర్ణ

06) అమ్మోరు

బడ్జెట్: 1.80 కోట్లు 

1) దాన వీర శూర కర్ణ

05) సింహాసనం

బడ్జెట్: 3.5 కోట్లు 

1) దాన వీర శూర కర్ణ

04) జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి

బడ్జెట్: 9 కోట్లు 

1) దాన వీర శూర కర్ణ

03) దేవి పుత్రుడు

బడ్జెట్: 14 కోట్లు 

1) దాన వీర శూర కర్ణ

02) మృగరాజు

బడ్జెట్: 15 కోట్లు 

1) దాన వీర శూర కర్ణ

01) అంజి

బడ్జెట్: 18 కోట్లు