శ్రీ రాముడు

సీత

హనుమంతుడు

కృష్ణుడు

శివుడు

కాళీమాత

దుర్గా దేవి

పార్వతి దేవి

శ్రీ మహావిష్ణువు

బ్రహ్మ

వామన

గౌతమ బుద్దా

నరసింహ

వరహ

కల్కి