ఇజ్జి ఐన్‌స్టీన్‌, మోయ్‌ స్మిత్‌

డేవ్‌ టోస్చీ

జానీ బ్రోడెరిక్‌ 

విలియం జే బర్న్స్‌

విలియం జే ప్లైన్‌

ఇల్లిస్‌ పార్కర్‌

మార్షల్‌ గుయ్‌లుమె

 ఇగ్నలియస్‌ పోలాస్కీ

విల్లియం ఈ ఫైల్‌బేర్న్‌

రేయ్‌మండ్‌ సీ. షిండ్లర్‌