10: బిగ్ ఫిష్

09: ది క్యూరియస్ కేస్ అఫ్            బెంజమిన్ బటన్ 

08: ఎలియెన్స్ ఇన్ వండర్ లాండ్ 

07: టెడ్  

06: ది జుంగిల్ బుక్ 

05: నార్నియా 

04: పైరేట్స్ ఆఫ్ ది కరీబియన్ 

03: ది లార్డ్ అఫ్ ది రింగ్స్ 

02: పాన్స్ లబ్యరింత్ 

01: హ్యారిపోటర్