ఈ రాణికి ఆ ఆలోచన రాకపోతే ఇప్పుడు మనం బిర్యానీ తినేవాల్లమే కాదని తెలుసా?