అన్నంలోఇదికలిపి తీసుకుంటే షుగర్ వ్యాధి రమ్మన్నారాదు| Rice For Diabetes Cure Naturally| Diabetes Diet