పార్టీ లేదా ఫంక్షన్ కి వెళ్ళే 10 నిమిషాల ముందు ఇలా చేస్తే మీ మొహం అందంగా మెరిసిపోవడం ఖాయం