లిఫ్ట్ ఇచ్చిన పాపానికి 1500 రూపాయలు జరిమానా|| New Traffic Rule