నిద్రపోయే ముందు టమోటో ఇది కలిపి రాస్తే ఉదయానికి మీ ముఖం తెల్లగా మెరిసిపోతుంది|Fairness unbeaten

నిద్రపోయే ముందు టమోటో ఇది కలిపి రాస్తే ఉదయానికి మీ ముఖం తెల్లగా మెరిసిపోతుంది....

Comments